2013 Supreme Kart Supplies WPKA Goldstar - Wellington (thanks to Lydia Frere for the photos)